İÇEL SANAT KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İÇEL SANAT KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI :
Madde 1)

Derneğin Adı:  İçel Sanat Kulübü Derneği

MERKEZİ:
Madde 2)

Mersin şehrindedir. Şubesi yoktur. Şube açılmayacaktır.
                  
AMACI:
Madde 3)

Tüm sanat dallarında üretimde bulunmak.  Sanatsal etkinlikler düzenlemek. Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. Tüm bu üretim ve etkinliklerle kentimiz ve ülkemiz sanatına, sanatsal yaşamına katkıda bulunmak.

 

ÇALIŞMA KONUSU, BİÇİMİ VE FAALİYET ALANI :
Madde 4)

1- Sanat üretimi yapılacak çalışma odaları, atölyeleri, kütüphane ve bilgi işlem sistemini oluşturmak.

2- Sanatsal ürünlerin sergilendiği sergi,  konser, tiyatro salonları oluşturmak.

3- Profesyonel veya amatör sanatçılara ve öğrencilere sanatsal üretimlerini yapabilmeleri için mekan, alet, araç gereç ve her türlü desteği vermek.

4- Üretiminde Derneğin katkısı olup olmadığına bakılmaksızın her türlü sanatsal ürünü sergilemek, topluma sunmak, yardımcı olmak.  

5- Kurs, seminer, konferans ve panel, açık oturum,  gibi eğitim çalışmaları düzenlemek 

6- Dernekçe üretilen sanatsal ve kültürel ürünlerin, yerel ve ulusal yayın organlarında sergilenmesini, yayınlanmasını sağlamak.

7- Sanat ve kültürle ilgili konularda yarışmalar düzenlemek.

8- Kentimizdeki ve ülkemizdeki sanat eğitimi veren okul ve üniversitelerle,  sanat eğitimi ve üretimi yapan kurum, dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlemek.

9- Kentimiz insanlarının sanatsal ve kültürel yaşamına katkıda bulunacak projeler üretmek, kent belediyeleri ve valilikçe bu projelerin gerçekleştirilmesine çalışmak.

10- Kentimizin fiziki yapılanmasında  estetik projeler üretmek, bunu ilgili ve yetkili yerlere ulaştırmak.

11- Çevremizdeki tarihsel kültürel ve doğal değerleri tanımak, korunmasına çalışmak, bu bağlamda çevre gezileri düzenlemek. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla sanatsal ve kültürel dayanışma ve işbirliği sağlamak.

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.  Bu bültende sanatsal, kültürel ürünlerin yayınlanmasını sağlamak.

13- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü alet, cihaz, araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

14- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

15-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

 

16 -Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

 

17- Üyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 

18- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

 

19- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

 

20- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

 

21- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 

22- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

 

23- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

24- Üniversite ve Yüksek Okullarda öğrenim gören güzel sanatlar öğrencilerine karşılıksız burs yardımı yapmak.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 5)

Dernek, Sanat ve kültür alanında faaliyet gösterir.
 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 6) 

 

     Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır. Ayrıca yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

     Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

     Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

     Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

      10. maddenin a bendine göre çıkartılanların yeniden üye olabilmeleri Genel Kurul kararına bağlıdır.  10. maddenin a bendine göre çıkartılanlar, istifa edenler ve 10. maddenin (b) bendine göre ayrılanlar 3 tam yıl geçmedikçe yeniden üye olamazlar.

 

ÜYELİK BAŞVURUSU

Madde 7)
a)- En az üç (3) yıl kulüp üyesi olan iki kişinin imzalı desteğini almış başvuru beyannamesi,
b)- Yönetim Kurulu’nun seçeceği üyelik geliştirme komitesinin incelemesi ve onayı,
c)- Yönetim Kurulu kararı ile aday üye olunur.
d)- Aday üyenin 30 gün içerisinde kulüp sekreterliğine başvuru beyannamesi ve gerekli diğer belgeleri verip ödenmeleri bitirdikten sonra, üyeliğe giriş
kesinleşir.
e)- Yönetim Kurulu gerek gördüğünde üyelik giriş aidatını taksitlendirebilir.
f)- Aday üye gösterme hakkına sahip üyeler her yıl en fazla 3 aday üye gösterebilirler.

 

ÜYELİKLER:
Madde 8)

ASLİ ÜYELER: Fiilen Dernek çalışmalarına katılan, takip eden ve aidat ödeyen kişilerdir 

ONUR ÜYELERİ: Mersin’e,  Türkiye’ye ve dünyaya kültür,sanat, bilim ve insanlık için yararlı katkılarda bulunmuş değerli kişiler arasından İçel Sanat Kulübü Danışma Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Onur üyeleri sayısı İçel Sanat Kulübü üyelerinin toplam %5 inden fazla olamaz. Her yönetim döneminde en fazla 3 onur üyesi belirlenebilir. Onur üyeleri aidat ödemez ve Genel Kurulda oy hakkı yoktur.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9)

     Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

     Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 10)

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a)- Kulüp tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket ettiği, verilen görevleri yapmadığı disiplin kurulu kararı ile belirlenmiş olanlar,  yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

b)- Her takvim yılının sonunda yıllık aidatını ödememiş olanlara, yazılı olarak bildirdikleri son adrese postalanmak üzere, borçlarının miktarının da belirtildiği uyarı mektubu yazılır. Bu bildirimden sonraki 15 gün içinde borcunun tamamını ödeyip bitirmeyenler. Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

c)- Üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

d)- Dernekten çıkan veya çıkarılanlara önceden kulübe yaptıkları yardım ve aidatlar iade edilmez.

     Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

Madde 11-a)

  1. Genel Kurul,

GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLECEK KURULLAR

       1- Yönetim Kurulu,

       2- Denetim Kurulu,

       3- Disiplin Kurulu,

      

          11-b)- Danışma Kurulu,

         

  
GENEL KURULUN KURULUŞ  ŞEKLİ TOPLANMA ZAMANI

 

Madde 12)-

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı GİRİŞ VE YILLIK AİDAT BORCU  olmayan üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1)-Olağan olarak her YIL MAYIS ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 

2)-Olağanüstü olarak Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde toplanır.

YÖNETİM, DENETİM, DİSİPLİN VE DANIŞMA KURULLARI BİR YILLIK GÖREV SÜRESİ İÇİN SEÇİLİRLER.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI AYNI KİŞİ TARAFINDAN PEŞ PEŞE(ARKA ARKAYA) EN FAZLA İKİ DÖNEM(2 YIL) İFA EDİLEBİLİR.

 

 

GENEL KURULUN ÇAĞRI USULÜ

Madde 13)

 

     Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

     Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

     Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Genel kurul toplantıları kulübün merkezinde yapılır.

     Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

     Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Madde 14)

 

     Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

     Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

     Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

     Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

     Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

     Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

     Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 15)

 

     Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

     Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

     Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16)

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

       1- Yönetim, Denetleme, Disiplin  Kurulları’nın ve Danışma Kurulunun seçilmesi,

       2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

       3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

       4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

       5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

       6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 

       7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

       8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

       9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

       10-Derneğin vakıf kurması,

       11-Derneğin fesih edilmesi,

       12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 17 )

 

     Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

     Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Üyeler arasından 1 başkan, 2 başkan yardımcısı 1 genel sekreter ve 1 sayman seçilir.

     Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

     Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

     Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde tüzüğün 8.maddesinin ( c )  bendindeki gibi yerel mahkemeye başvurur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18)

 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1 - Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

2 - Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

3 - Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

4 - Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

5 - Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

6  - Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

7  - Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8  - Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9  - Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

12- Madde 11’de belirlenmiş yönetim kurulu tarafından seçilecek 10 kurulun üyelerini seçmek, üyelerini değiştirmek ve üyelerin görevine son vermek.

13- Madde 11’de belirlenmiş yönetim kurulu tarafından seçilecek 10 kurulun ayrı ayrı çalışma usul ve yöntemlerini (yönergelerini) ayrı ayrı  belirlemek.

 

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 19)

     Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

     Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20)

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını devamlı olarak denetler. Asgari 6 ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Ayrıca üyelerin kulüp çalışmaları hakkındaki ihbarları üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim Kurulu her türlü işlem ve hesap dosyalarını, taleplerinde denetleme kuruluna vermeye mecburdur. Denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde, denetleme kurulu bunu tutanakla tespit edip Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletir. Yönetim Kurulu kulübü gerektiğinde bağımsız denetim organlarına denetletebilir. Bu kulüp denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DİSİPLİN KURULU
Madde 21)

1- Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul kendi arasından başkanını seçer. Görevi dernekte tüzüğe aykırı davrananlar hakkında yönetim kurulunca kendine havale edilmiş olan olayları kovuşturmaktır.
2- Disiplin Kurulu kendisine verilen dosyayı en geç bir ay içerisinde sonuçlandırır.
3- Disiplin Kurulu ilgili belgeleri inceleyip gerekli bilgileri toplayıp yönetim kuruluna rapor verir. Bu raporda gerekiyorsa ilgili üyenin:

a)- Uyarılması: Uyarı, üyelik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin,
b)- Kınanması: Üyelik sıfatının gerektirdiği ağırbaşlılığa yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunun ilgiliye yazı ile bildirilmesi,
c)- Kısa süreli uzaklaştırmasını
d)- Üyelikten çıkartılmasını önerebilir.

 

DANIŞMA KURULU  

Madde 22)

Kulübün geçmiş dönem başkanları, görevdeki Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Saymanı ile eski başkanların en yaşlısı tarafından toplantıya çağrılan geçmiş dönem başkanlarının oy çokluğu ile seçeceği kulübün muhtelif kurullarında ya da komitelerinde faal görevler üstlenmiş 9 üye; Geçmiş dönem başkanlarının önereceği 18 aday üye içinden Genel Kurulun seçeceği 9 üyeden oluşur.

GÖREVİ: Danışma Kurulu bir öneri ve danışma organıdır. Danışma Kurulu  kulübün çalışmalarını, projelerini, işleyişini, sorunlarını, gereksinimlerini görüşür, karara bağlar ve yönetim kuruluna önerir. Üst Sanat Kurulu’nu seçer.
ÖRGÜTLENME: Danışma Kurulu  genel kurulu izleyen en geç 15 gün içinde yönetim kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Danışma Kurulu  başkanı, başkan yardımcısı ve sekreteryasını seçip, çalışma programını belirler. Yönetim Kurulunun isteği ile veya kendiliğinden yılda 4 kezden az olmamak üzere toplanır.  Aldığı kararları Danışma Kurulu  karar defterine yazar ve üyelerince imzalanır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 23)

 

     1 - Derneğe üye olmak için giriş ödentisi olarak 80 TL alınır. Yıllık aidat 80.-TL olup ilgili yılın 31.Aralık tarihine kadar bir defada veya parçalar halinde ödenebilir.  Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

     2 - Kulüpçe yapılan yayınlar. Tertiplenen çay, balo, eğlence, temsil, konser, gezi, konferans, reklâm, taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri, sergi ve gösteriler, üyeler için eğitsel kurslar, ürün satışları, her türlü bağışlar v.s.

     3 - Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

     4 - Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

     5 -  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

     6 - Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

     7 - Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

     8 - Önceden mülki idari amirini bilgilendirip gerekli izin ve mevzuata göre yurtdışı kurum ve kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımlar.

     9 - Diğer gelirler.

    10- Yıl içinde elde edilecek gelirlerin en az 2/3(üçteikisi) dernek amaçlarına harcanır.       

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 24)    

DEFTER TUTMA ESASLARI;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. . Güzel Sanatlar öğrenimi yapan öğrencilere verilecek bursların muhasebesi kulüp gelir ve giderlerinden ilk bakışta ayrılacak şekilde yapılır. Burs verilmek üzere yapılan tahsilâtlarda makbuzun üzerine “burs verilmek kaydı ile” kaşesi mutlaka konur. Bu tahsilâtlar hiçbir şekilde Derneğin diğer faaliyetlerinde kullanılamaz. “burs verilmek kaydı ile” alınmayan paralar burs için kullanılamaz.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

-Demirbaş ve Alındı Belgesi Defteri tutulması zorunlu değildir.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLÂNÇOLARIN DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 25)

 

GELİR VE GİDER BELGELERİ

Kulüp gelirleri ve giderleri, yasalar, ilgili tebliğler ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde ve her ne olursa olsun belgelerle yapılır. Defter ve belgeler mevzuat hükümle-rine ve muhasebe kurallarına göre temin edilir, kullanılır ve saklanır. Dernek adına tahsilat yapacak kişi ve kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

 

 

ALINDI BELGELERİ

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Bu belge mülki amirliklere teslim edilmeyecektir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BURSLAR

Madde 26)

 

Burslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir yönetmelikle yönetilir.

 

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 27)

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

BİLDİRİMLER

Madde 28)

 

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

       Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİMİ

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN  İÇ DENETİMİ

Madde 29)

     Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Madde 30)

 

     Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

      

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 31)

 

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 32)

     Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

     Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İçel Sanat Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 33)

-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 33  (Otuzüç) maddeden ibarettir. 10 Haziran 2016

 

Mevcut Yönetim Kurulu

Adı Soyadı                                Görev Ünvanı

Osman Erkan Özaydın                    Başkan

Abdullatif Bolat                           Başkan Yardımcısı 

Abdülmecit Baskın                       Başkan Yardımcısı                    

       Nurgün Antmen                           Genel Sekreter

       Sedat Aydöner                             Sayman

       Ali Murad Merzeci                         Üye

       Hasan Canel                                 Üye      

       Ali Gök                                         Üye

       Ebru Laledemir                              Üye